Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]


Què és el Consell Escolar?
És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.


Quines són les funcions del Consell Escolar?
Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.
Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
Intervenir en el procediment d'admissió d'estudiants.
Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als estudiants.
Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.


Quina és la composició del Consell Escolar
El director o directora, que el presideix.
El cap o la cap d’estudis.
Un o una representant de l’Ajuntament.
Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre. Són 5 membres.
Els i les representants dels estudiants i dels pares i mares o tutors, elegits
respectivament per ells i entre ells. Són 5 membres (4 estudiants i 1 pares, mares o tutors).
Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i
entre aquest personal. Serà 1 membre.
El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar però hi
assisteix amb veu i sense vot.


Els candidats al Consell Escolar
Són candidats i candidates les persones següents:
 • Sector de representants del professorat: totes les persones membres del claustre.
 • Sector de representants dels pares i mares o tutors dels estudiants: els pares, mares i els tutors o tutores dels estudiants del centre, que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral.
 • Sector de representants dels estudiants: qualsevol estudiant del centre que figura en el corresponent cens electoral i no ha estat objecte de sanció per conducta greument perjudicial per a la convivència del centre.
 • Sector de representants del personal d’administració i serveis: totes les persones que figuren en el cens electoral del personal d’administració i serveis.
 • Sector de representants del personal d’atenció educativa complementària: totes les persones que figuren en el cens electoral del personal d’atenció ducativa complementària.

El procés electoral
Per a cada sector de la comunitat escolar, tret del sector representant del personal
d’administració i serveis i del sector representant del personal d’atenció educativa
complementària, es constitueix una mesa electoral, presidida pel director o directora
del centre, encarregada d’aprovar el cens electoral, de publicar la relació de les
persones candidates, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar.


Professorat
La mesa electoral està formada pel director o directora, pel professor o professora amb més antiguitat al centre i pel professor o professora amb menys antiguitat, que actua de secretari o secretària de la mesa.


Pares o mares o tutors o tutores
La mesa electoral està formada pel director o directora del centre, i per dues persones designades per sorteig entre totes les que integren el cens d’aquest sector. D’entre les persones designades, la de menys antiguitat al centre actuarà de secretari o secretària.


Estudiants
La mesa electoral està formada pel director o directora del centre i per dues persones designades per sorteig entre els estudiants elegibles del centre. D’entre les persones designades, l’estudiant del curs superior actuarà de secretari o secretària i, en cas de coincidència, ho farà la de major edat.
PAS i PAE
Es constitueix una mesa electoral única, formada pel director o directora, pel secretari o secretària del centre, que exerceix també aquesta funció en la mesa electoral, per la persona que figura en el cens electoral del personal d’administració i serveis amb més antiguitat en el centre, i per la persona que figura en el cens electoral del personal d’atenció educativa complementària amb més antiguitat en el centre.

Resolució Direcció

Calendari
 • 2 de novembre: Publicació censos electorals (disponibles a consergeria).
 • 11 de novembre: Constitució meses electorals.
 • 23 de novembre: Votacions estudiants/es i Mares/Pares i Tutors/es.
  • Alumnat matí: 10:00h a 12:00h
  • Alumnat tarda: 16:00h a 18:00h
  • Mares/Pares o tutors/es legals: 8:00h a 10:00h i de 18:00h a 20:00h
 • 25 de novembre: Votacions PAS i Formadors.
  • Formadors/es i PAS: 13:00h a 16:00h
 • 9 de desembre: persones que no van votar per causes justificades per la COVID.
 • Abans del 20 de desembre: Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres.

Candidatures

Resultats al Consell Escolar

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Bottom Ad [Post Page]