Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]

Aquestes preguntes es refereixen exclusivament a l'oferta dels cicles formatiusCom s'ha de fer la preinscripció 2020-21?
La preinscripció es realitza de forma telemàtica de dues formes: amb una sol·licitud electrònica o online amb support informàtic (un formulari web) del Departament d'Educació que estaran disponibles el primer dia de la preinscripció.

Que necessito per fer la >>sol·licitud electrònica<<?
Dues coses: un certificat digital i l'IDALU (número d'identificació de l'estudiant).

On aconsegueixo un certificat digital?
El centre recomana aconseguir el certificat IdCat_Mòbil i realitzar la sol·licitud electrònica. Es pot sol·licitar aquí: https://idcatmobil.seu.cat/ i només es necessita un telèfon mòbil, el DNI o el NIE i la tarja sanitària. D'aquesta forma no caldrà presentar presencialment ni enviar per correu electrònic la documentació identificativa (DNI, NIE, LLibre de família,...).

En aquest vídeo podeu veure el procediment.

També són vàlids els següents certificats digitals com DNI electrònic, CATCert o Cl@ve.

I si no puc aconseguir un certificat digital?
Hauràs de realitzar la preinscripció online amb support informàtic (formulari web) i enviar l'adreça electrònica matricula@itb.cat la documentació identificativa escanejada o fotografiada.

Què és IDALU (RALC)? Com saber el teu número IDALU?
L'IDALU (identificador de l'/la estudiant) és el codi únic que idèntica l'alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d'alumnes del Departament d'Educació. Tots els i les estudiants escolaritzats a partir del 2015/2016 tenen IDALU.

Pots demanar el teu IDALU al centre actual o pots consultar el teu IDALU a través de l'enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne amb un certificat digital com l'IdCat_Mòbil.

I si no tinc IDALU?
Hauràs de realitzar la preinscripció amb suport informàtic sense certificat i enviar a l'adreça electrònica matricula@itb.cat la documentació identificativa escanejada o fotografiada.

L'ITB és un centre públic o privat?
És un centre públic especialitzat en noves tecnologies del Consorci d'Educació de Barcelona i vam començar l’activitat el curs 2018/2019. 

Quantes places hi ha disponibles per cada cicle formatiu?
La publicació de places està ajornada. Quan ho autoritizi el Departament d'Educació es publicaran a la pàgina web del centre.

Quines possibilitats tinc d’accedir al cicle formatiu que vull?
La demanda als cicles de grau superior DAM Videojocs i oci digital i ASIX Ciberseguretat és molt alta. Si tens una bona nota, sigui quina sigui la teva via d'accés, et serà més fàcil. Has de saber que la nostra matrícula en llista d'espera és molt elevada, això representa que molt alumnat no es matricula en el període ordinari establert. Mantenim la matrícula oberta fins la primera setmana d'octubre per cobrir totes les baixes que es puguin produir. El cicle formatiu amb més ofertes de treball és el de Desenvolupament d'Aplicacions Web entorns mòbils.

La demana al cicle formatiu de grau mitjà també és alta però el curs 2020/2021 ampliem l’oferta fins 90 places pel 1r curs (el curs passat va ser de 60 places).

Puc accedir al cicle formatiu de grau mitjà o superior si visc en un municipi que no sigui Barcelona?
Per l’accés als cicles formatius tant grau mitjà com superior no es té en compte el lloc de residència, ni la proximitat del domicili, ni l'adscripció a un altre centre, ni cap tipus de puntuació addicional: només els estudis que donen accés i la qualificació.

Com puc saber...
     la posició de la meva preinscripció en la llista d'admesos/es
     si les dades de la preinscripció són correctes
     si tinc la plaça assignada
Aquesta informació no es pot donar per via telefònica, ja que són dades personals sensibles. En la sol·licitud de preinscripció heu d’especificar una adreça de correu electrònic. Rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/Passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet (actiu a les dates corresponents).

El centre publicarà a la pàgina web els llistats corresponents en cada període de la preinscripció.

He de comprar material escolar?
No hauràs de comprar llibres, ja que nosaltres funcionem amb un Campus Virtual on trobaràs tot el contingut de les matèries.

És altament recomanable disposar d’un ordinador i connexió a internet per poder fer el seguiment online.

Quant he de pagar?
Per als cicle formatiu de grau mitjà el centre assigna una quota de material de suport a la docència per les despeses dels laboratoris de hardware i networking i tallers, xerrades,... que s'abona junt amb l'assegurança escolar obligatòria de 100€ anuals per un cicle de grau mitjà.

Els cicles formatius de grau superior tenen uns preus públics que marca el Departament d'Educació de 360€ per curs. Pots consultar en aquesta pàgina http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ per veure les bonificacions i exempcions a les taxes de matrícula. 

Per als cicle formatiu de grau superior el centre assigna una quota de material de suport a la docència per les despeses dels laboratoris de hardware i networking i tallers, xerrades,... que s'abona junt amb l'assegurança escolar obligatòria de 140€ anuals.

Això fa  360€+140€ = 500€ per tot un curs d'un cicle de grau superior.

Quan he de fer el pagament?
La data de pagament serà en el moment de la matrícula.
Els pagament dels preus públics es pot realitzar en dos terminis, un en el moment de la matrícula i l’altre la primera setmana de setembre.
El pagament es podrà realitzar:
  • Amb un ingrés a CaixaBank per caixer automàtic al compte del centre indicant el nom i cognoms de l’estudiant en l’apartat concepte.
  • Amb transferència bancària online al compte del centre indicant el nom i cognoms de l’estudiant en l’apartat concepte.

Es concedeixen beques o ajuts?
Les beques les concedeix l'Estat, l'ITB només les tramita. Més informació a http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html.

Que passa si sol·licito una plaça per segon curs i no compleixo els requisits?
Per a sol·licitar una plaça per a segon curs cal tenir el 60% del currículum de l’ITB de primer curs superat i acreditar-ho amb un certificat de qualificacions. Si se t’assigna la plaça i no pots acreditar-ho te se retirarà i s’assignarà a una altre candidat.

Hi ha places reservades en la preinscripció per estudiants amb necessitats educatives especials?
En cada grup es reserven dues places per a estudiants amb necessitats educatives especials. Aquesta condició s’ha de marcar en la preinscripció i, una vegada el centre pugui acreditar aquesta condició, la preinscripció només participarà en el procés d’admissió junt amb les altres peticions d’estudiants amb necessitats educatives especials.

Es poden fer adaptacions curriculars als cicles formatius?
Sí, mitjançant la petició a la Direcció General d'una modificació curricular en el cas de posseir el CAD o certificat mèdic. Les adaptacions inclouen: criteris d'avaluació, durada i en casos excepcionals, supressió d'alguna matèria. No s'adaptaran els objectius o continguts fonamentals del cicle, tot i que es podran acreditar, en cas de no consecució de tot el cicle, les unitats de competència corresponents.

Totes les modalitats de batxillerat són igual de vàlides per estudiar un cicle formatiu de grau superior?
Totes són vàlides però la modalitat científico-tecnològica és un criteri de prioritat. Això significa que, dintre de la via de batxillerat, en primer lloc s’assignen les places als estudiants que han cursat aquesta modalitat, per ordre de qualificació i una vegada finalitzada l'assignació als de la modalitat cientifico-tecnològica es passa a assignar les places a la resta de modalitats del batxillerat.

Tots els cicles formatius de grau mitjà són vàlids per accedir a un grau superior d’informàtica?
Tots són vàlids però és un criteri de prioritat que el cicle formatiu de grau mitjà cursat sigui d'una família afí a Informàtica i comunicacions. Això significa que, dintre de la via de grau mitjà, en primer lloc s’assignen les places als estudiants que han cursat un cicle d'una família afí, per ordre de qualificació i una vegada finalitzada l'assignació es passa a assignar les places a la resta de titulacions de grau mitjà no afins. Pots consultar aquí http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/afinitat-families-professionals/ l’afinitat entre famílies professionals.

Si ja disposo d’un titol de grau mitjà, és necessari fer el "curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior" per accedir a un grau superior o puc entrar directament amb el títol de grau mitjà?
La superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior dóna prioritat en els procediments d'admissió. Aquesta prioritat desapareixerà en la preinscripció del curs 2021-2022.

Que significa que el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior o formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés són criteris de prioritat?
Que s'assigna en primer lloc les places als estudiants que tinguin un títol de grau mitjà d'una família afí amb aquests cursos i, una vegada finalitzada l'assignació, als que no tenen els cursos i finalment als que no tinguin un títol d'una família afí.

Pots consultar l'ordre d'assignació en aquesta pàgina http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/.

Quina diferència hi ha entre un cicle formatiu de grau superior estàndard i els de Videojocs i oci digital, Entorns Mòbils, Ciberseguretat i Robòtica?
Cada cicle formatiu està organitzat amb mòdul formatius i aquests en unitats formatives. Cada mòdul formatiu té assignades unes hores mínimes i unes hores que el centre pot distribuir entre les unitats formatives (hores de lliure disposició). 
El centre utilitza les hores de lliure disposició en la creació de nous mòduls formatius per dotar a cada cicle d’un perfil o orientació professional amb l’objectiu de tenir la base d'un cicle formatiu estàndard que permet l’accés laboral a qualsevol empresa, amb un perfil específic que s'assoleix al segon curs.

Aleshores, tindré un títol diferent?
No, la titulació oficial serà la mateixa que un cicle formatiu estàndard. La diferència és l’adaptació dels continguts i la formació que rebrà l'estudiant, no la titulació.

Si curso un títol estàndard i després em matriculo a un cicle de l’ITB tindre dues titulacions?
Pots matricular-te dels mòduls específics però la titulació ja l’has assolit. No tindràs una altra titulació.

L’ITB ofereix la modalitat de 3x2?
A través de convalidacions entre les diferentes formacions es pot obtenir més d'una titulació de manera més ràpida. És possible tenir 2 titulacions en 3 anys, dependrà de les titulacions que vulguis tenir. 

En acabar un cicle formatiu puc cursar-ne un altre?
Sí i convalidaràs una sèrie d’Unitats Formatives segons normativa. Depenent dels cicles, en un curs més podries tenir una 2a titulació.

Què és l’FP DUAL?
La formació professional Dual és una modalitat d'FP que es fa de forma compartida entre l'ITB i l'empresa. Totes les nostres formacions ofereixen la possibilitat DUAL.

Quan es fan les pràctiques en empresa (FCT)?
Les pràctiques en empresa (FCT) s’inicien al segon curs, en horari de matí ja que a la tarda hi ha horari lectiu al centre.

Els centres de pràctiques els escull l’estudiant o l’ITB?
L'ITB té convenis amb empreses on es fa l'FCT, i són els/les coordinadors/es o tutors/es els/les que fan l'assignació de cada alumne/a segons el seu perfil i les característiques de l’empresa. Això no vol dir que no es tingui en compte les prioritats de l'alumne/a, però la decisió final és del tutor o tutora que és qui realment coneix als centres i als/les alumnes.

Puc accedir a la Universitat amb les titulacions de l'ITB?
Els/les estudiants de qualsevol cicle formatiu de grau superior, poden accedir als ensenyaments universitaris de grau que desitgin.

Aquests/es estudiants poden accedir a la Universitat sense necessitat de fer cap prova de Selectivitat, ja que la seva nota d'accés és la qualificació mitjana del cicle superior. Si volen millorar aquesta nota poden presentar-se, de manera voluntària, a la fase específica de les PAU. Més informació http://universitats.gencat.cat/ca/pau/.

Hi ha cafeteria al centre?
No, no disposem de cafeteria, però tenim office amb microones per escalfar el menjar i màquina de cafè/xocolata.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Bottom Ad [Post Page]